Picture
Klantenservice
Praat met een agent
+377 93 25 47 01
 


Verzekeringsvoorwaarden

 

De VERZEKERING heeft ten doel het verzekeren van de risico's die hieronder gedefinieerd staan, dekking voor dat wat is gespecificeerd in Artikel 2 "Aard van de VERZEKERING". Er wordt uitdrukkelijk vermeld dat er geen verplichting is deze VERZEKERING af te sluiten. Als de klant geen dekking wenst, kan de verzekering eenvoudig worden verwijderd van de het afrekenoverzicht op de bestelpagina.

 

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

 • • VERZEKERDE: ieder individu dat de VERZEKERING afsluit bij de aankoop van zijn/haar ticket voor een voorstelling.

 • • GEDEKTE VOORSTELLINGEN: elk sportevenement waarvan de tickets die zijn aangekocht onder de VERZEKERING vallen.

 • • ERNSTIGE ZIEKTE: elke ernstige**, door een arts vastgestelde verslechtering van de gezondheidstoestand, waardoor alle beroeps- of andere activiteiten moeten worden gestaakt, reizen op eigen gelegenheid door de verzekerde niet is toegestaan en/of niet mogelijk is en passende behandeling noodzakelijk is.

 • • ERNSTIG ONGELUK: elke onopzettelijke lichamelijke schade van het slachtoffer die het gevolg is van een plotselinge gebeurtenis in gang gezet door een externe factor, vastgesteld door een arts, waardoor alle beroeps- of andere activiteiten moeten worden gestaakt, reizen op eigen gelegenheid door de verzekerde niet is toegestaan en/of onmogelijk is en passende behandeling noodzakelijk is.

 • • NAASTE FAMILIE: hieronder worden verstaan moeder, vader, zuster, broer, kinderen, echtgeno(o)t(e).

 


ARTIKEL 2 – AARD VAN DE VERZEKERING

Platinium Group vergoedt aan de verzekerde tot 80% van de ticketprijs, met een maximum van € 550, - incl. BTW per ticket voor de voorstelling die gedekt is, met een maximum van 1500 euro per gebeurtenis en per claim, indien de verzekerde niet in staat is de voorstelling bij te wonen door een van de onderstaande gebeurtenissen, waarmee andere gebeurtenissen uitgesloten zijn:


 • • Ernstig ongeluk, ernstige ziekte of overlijden van de verzekerde of een naast familielid, optredende maximaal 10 dagen voordat de gedekte voorstelling plaatsvindt.

 • • Het niet leveren of te laat leveren van de tickets door DHL waardoor het voor de verzekerde onmogelijk is om het evenement bij te wonen. Dit geldt alleen wanneer de tickets bezorgd moeten worden. Op voorwaarde dat de factuur kan worden overlegd alsmede een afschrift van de oorzaak van niet leveren door DHL, en op de expliciete voorwaarde door DHL dat de datum van verzending is nagekomen. Platinium Group behoudt zich het recht voor om regres te nemen op DHL, tenzij de oorzaak van de gebeurtenis waardoor de dekking in werking treedt, aantoonbaar onvoorzien, onvermijdbaar en extern was. Het is altijd de verantwoordelijkheid van de klant om correcte adresgegevens te verstrekken.

 


ARTIKEL 3 – UITSLUITINGEN

Alle gebeurtenissen die niet in Artikel 2 "Aard van de VERZEKERING" worden genoemd, zijn uitgesloten. In aanvulling op de uitsluitingen die in artikel 2 worden genoemd, zijn annuleringen ten gevolge van de onderstaande gebeurtenissen niet gedekt:


 • • Een feit dat aan de verzekerde bekend was ten tijde van de aankoop van het ticket en daarmee een VERZEKERING heeft afgesloten.

 • • Ziekte of een ongeluk dat optrad voordat het ticket voor de gedekte voorstelling werd gekocht.

 • • Psychische en mentale ziektes of depressieve stoornissen zonder ziekenhuisopname of met een ziekenhuisopname van minder dan 3 dagen.

 • • Elk opzettelijk misbruik van de dekking van deze verzekering, ongeacht het exacte moment voor of na de voorstelling dat het misbruik plaatsvindt.

 • Annulering door de evenementenorganisator van de voorstelling die onder de dekking valt.

 • Verlies of diefstal van de tickets.

 • • Wanneer het niet leveren van de tickets door DHL het gevolg is van (een) fout(en) in adresgegevens doorgegeven door de klant. Dit is alleen van toepassing op tickets die geleverd moeten worden.

 


ARTIKEL 4 – DECLARATIEPROCEDURE

De verzekerde verplicht zich binnen 5 dagen na optreden van het voorval dat de annulering veroorzaakt zijn/haar declaratie per aangetekende brief te sturen naar "Platinium Group t.a.v. INSURANCE COVER 2, Rue du Gabian – 98000 MONACO". Wanneer de verzekerde dit niet doet wordt zijn/haar claim uitgesloten van dekking, tenzij er sprake is van onvoorziene omstandigheden of overmacht. De onderstaande documenten dienen per post - en voor rekening van de cliënt - te worden aangeleverd:


 • • bij ziekte of ongeluk: medische verklaring waarin de oorzaak, aard en gevolgen van de ziekte of het ongeluk wordt omschreven alsmede de duur van het ziekteverlof of de tijdelijke arbeidsongeschiktheid;

 • • bij overlijden: kopie van de overlijdensakte;

 • • bij verkeersongeluk: een officiële opgave van het ongeluk, kopie van het ingevulde en ondertekende officieel Europese schadeformulier of het declaratieformulier dat naar de verzekering van de verzekerde is gestuurd;

 • • bij het niet leveren of te laat leveren van de tickets door DHL waardoor het voor de verzekerde onmogelijk is om het evenement bij te wonen: een officieel, door DHL getekend document die de declaratie op grond van niet-levering rechtvaardigen en een kopie van de factuur. Dit geldt alleen wanneer de tickets bezorgd moeten worden.

 • • In alle gevallen dient de verzekerde het ongebruikte ticket voor de gedekte voorstelling aan Platinium Group te sturen, samen met de bijbehorende controlestrook of voucher (voor zover van toepassing). De verzekeraar behoudt zich het recht voor de verzekeringsnemer te verzoeken aanvullende documenten te overleggen die zij nodig acht om het dossier samen te stellen. De verzekerde dient tevens binnen 48 uur nadat de veronderstelde grond voor de annuleringsdeclaratie is opgetreden, een e-mail te sturen aan het daarvoor bestemde e-mailadres van Platinium Group: [email protected], waarin het voorval dat leidt tot dit verzoek tot annulering wordt uitgelegd. Platinium Group zal alle documenten die door de klant zijn overlegd, binnen 45 dagen na ontvangst per post van de casus, beoordelen


 

ARTIKEL 5 – BEPERKINGEN VAN DE VERZEKERING

Hoogte van de vergoeding: de verzekeringsnemer ontvangt een vergoeding tot een hoogte van maximaal 80% van de aankoopprijs (inclusief BTW) van het ticket voor de voorstelling die onder de dekking valt, met een maximum van 550 euro (inclusief BTW) per ticket voor de voorstelling die onder de dekking valt en een maximum van 1500 euro per gebeurtenis en per declaratie.
 


ARTIKEL 6 – AFSLUITEN EN DUUR VAN DE VERZEKERING

De VERZEKERING is alleen geldig voor de specifieke voorstelling waarvoor de verzekering is afgesloten. Herhalingen van dezelfde show (seizoensedities of jaarlijkse edities) zijn uitgesloten van dekking. De dekking is van kracht vanaf de dag dat het ticket voor de voorstelling die onder de dekking valt is gekocht en deze vervalt bij aanvang van de voorstelling die onder de dekking valt, waarbij ieder voorval dat als basis voor een claim zou kunnen dienen, ten minste 10 dagen voorafgaand aan de show heeft moeten plaatsvinden, zoals aangegeven in Artikel 2.

 


Artikel 7 - Toepasselijk recht:

Eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de VERZEKERING zijn onderworpen aan de rechtsmacht van het Prinsdom van Monaco.

**Ernstig verwijst naar een identificeerbare verslechtering die door medisch bewijs wordt ondersteund, bijvoorbeeld door een medische verklaring. Alle gevallen worden op individuele basis beoordeeld.

MORE INFO PLEASE CALL +377 93 25 47 79

 

Dit document is opgesteld in de Engels taal. Ingeval van onverenigbaarheid of tegenstrijdigheid tussen de Engelse en de vertaalde versies van dit document, is de Engelse versie bindend.

 

We use cookies to personalise your experience and analyse traffic to this site. Information about your use of our site is shared with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you´ve provided to them or that they´ve collected from your use of their services. For more information, read our Privacy Policy.